Samstag, 1. März 2008

Ries von Belies* * *

Ditje Beem
En Krut bett ewre Ore
Steena, Leem
Jie wachde nich, jie fore
Jie fore wiet
Derch Dach en Nacht en Wota
En foaken we nich kloa
Waut kome woat
Bloos een Boom lota -
Ditje Beem
En Krut bett ewre Ore
Schlope nu
En janem tjlienem Korn
En janem Droom
En janem Ries von jun Belies
Em Wota!
Vondoag noch tjlien en
Morje groot en riep en reed
Derch june Henj
Derch june Hiesa
Derch june schwoare Ed
Doa jeit een ooltkelnieschet
Schmustre -
Fe Struck en Graus
Fe Mensch en Tia
Fe aul dee wundaboare ditje
Beem von Morje
Een sondaboara Seajen

* * *

Daut Bilt es vom 24.2.08 en Blue Creek, Belies, en wiest een Riesfletj von Peeta Ditj. Dee Wed send von latste Nacht - enne Loft tweschen Atlanta en Düsseldorf.

Keine Kommentare: